Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 19 grudnia 2014 11:04

OGŁOSZENIE
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą
18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 z późn.zm.)
ogłasza
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza oferentów do składania ofert.
Przedmiot postępowania:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna

1. Ogłoszenie.
2. Warunki.
3. Projekt umowy.
4. Oferta.
5. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia OC.
6. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej.

 
Drukuj Email
piątek, 12 grudnia 2014 13:27

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych -

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego "S"

 
Drukuj
poniedziałek, 01 grudnia 2014 12:53

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża

Zaprasza do udziału w przetargu pisemnym ofertowym na wynajem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Filii w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego 74 B.

Ogłoszenie.

SIWZ i załączniki-zmienione.

Zmiany w treści specyfikacji.

 
Drukuj Email
wtorek, 25 listopada 2014 11:34

UNIEWAŻNIENIE

Unieważnienie konkursu ofert dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego w WSPR SPZOZ w Łomży

 

 

Konkurs ofert – Ratownictwo Medyczne

 

WOJEWÓDZKA   STACJA  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2013r., poz. 217 z późn.zm.)

 

OGŁASZA

konkurs ofert dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży na wykonywanie

świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w zespołach ratownictwa

medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży (Łomża, Filie (Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie, Zambrów))

 

w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r.

Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w siedzibie Wojewódzkiej Stacji

Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/19

w Sekretariacie do dnia 09 grudnia 2014r. do godziny 15.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2014r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wojewódzkiej Stacji

Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/19.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 grudnia 2014r. do godz. 15.00 w siedzibie

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19,

o czym Udzielający zamówienia powiadomi na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.pogotowie.lomza.pl

Okres związania Oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152, 153, art. 154 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży zastrzega sobie prawo do odwołania,

unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, jak również przesunięcia terminów składania ofert ich otwierania i rozstrzygnięcia konkursu.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie niniejszego konkursu jest

Pani Małgorzata Kujawa  tel. 86/ 2166215 wew. 210

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.pogotowie.lomza.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Łomża, dnia 25 listopada 2014r.

 

1.Ogłoszenie o konkursie ofert Ratownik

2.Szczegółowe warunki konkursu ofert ratownik medyczny dla pracowników

3.Formularz oferty załącznik nr 1

4.Umowa projekt załącznik nr 2

 
Drukuj Email
poniedziałek, 24 listopada 2014 10:19

OGŁOSZENIE

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą
18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.)

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza oferentów do składania ofert

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach

specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

1. Termin realizacji świadczeń: od dnia 20.12.2014r. do dnia 30.09.2016r.

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z formularzami ofertowymi

można uzyskać w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia

Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

przy ul. Szosa Zambrowska 1/19 w godzinach 7.25 - 15.00

oraz na stronie internetowej www.pogotowie.lomza.pl

3. Miejsce i termin składania ofert:   oferty wraz z obowiązującymi

dokumentami w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach

specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”.” oraz podaniem informacji

o nazwie i adresie oferenta należy składać w sekretariacie Wojewódzkiej

Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19, w terminie do dnia

04.12.2014r. do godziny 15.00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2014r. o godz. 10.00 w siedzibie

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12.12.2014r. do godz. 15.00 w

siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska

1/19, o czym Udzielający zamówienia powiadomi na tablicy ogłoszeń w

swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.pogotowie.lomza.pl

6. Udzielający zamówienia zastrzega, iż Oferent jest związany ofertą 30 dni od

dnia upływu terminu składania ofert.

7. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu

składania ofert łub rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

8. Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art.

152, 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Łomża, 24.11.2014r.

 

1.Ogłoszenie konkursu

2.Szczegółowe warunki.doc

3.Oferta.docx

4.Wzór oświadczenia o zdolności prawnej.docx

5.Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia.docx

6.Projekt umowy.docx

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2