Praca: zamówienia publiczne

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży poszukuje kandydata do pracy na stanowisko ds. zamówień publicznych

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

Niezbędne kwalifikacje kandydata

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. zamówień publicznych;
 • ukończony co najmniej kurs z zamówień publicznych;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • bardzo dobra znajomość urządzeń biurowych, informatycznych oraz programów Microsoft Office, w tym Excel;
 • wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • doskonałe zdolności interpersonalne;
 • samodzielność w działaniu;
 • otwartość na stałe dokształcanie się i zdobywanie wiedzy;
 • sumienność, dokładność oraz odpornością na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność zarządzania czasem i priorytetyzacji zadań.

 

b. Wymagania dodatkowe:

Kwalifikacje dodatkowe kandydata:

 • Znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  należy w szczególności: 

 • przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży;
 • przygotowywanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przydzielonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapewnianie prawidłowej obsługi pracy komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
 • weryfikowanie wniosków komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
 • przygotowywanie projektów stanowisk dotyczących środków ochrony prawnej w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • opracowywanie projektów ogłoszeń oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i informacji wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz przekazywanie ich do publikacji – zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • przygotowywanie dokumentacji oraz opracowywanie projektów wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego z zakresu realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:

 • kopia dyplomu wyższej uczelni;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe); 
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych” należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/19
18-400 Łomża

w terminie do dnia 02 października 2020 r. (liczy się data wpływu do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży).