Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RAIUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn.zm.)

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez : 

  1. ratowników medycznych,

  2. ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,

  3. pielęgniarki/pielęgniarzy systemu,

  4. pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

 

W zespołach ratownictwa medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży

W okresie od 01 listopada 2021 r. do 31 października 2023 r. Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w siedzibie WSPR SPZOZ w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/19 w Sekretariacie do dnia 11.10.2021r do godziny 09.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021r. o godzinie 09.30 w siedzibie WSPR SPZOZ w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/19.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi od dnia 22.10.2021r. w siedzibie WSPR SPZOZ w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19, o czym Udzielający zamówienia powiadomi na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.pogotowie.lomza.pl

Okres związania Oferentów złożonymi ofertami wynosi 45 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152, 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019.1373 z późn. zm.)

WSPR SPZOZ w Łomży zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, jak również przesunięcia terminów składania ofert ich otwierania i rozstrzygnięcia konkursu.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie niniejszego konkursu jest Pani Barbara Drożdż i Pani Beata Malkowska tel. 86/ 216 62 15.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.pogotowie.lomza.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

  1. Załączniki do pobrania.*
  2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

*załącznik jest spakowany programem zip