Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 09.11.2021

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 09.11.2021r.: konkurs ofert na wykonywanie świadczeń
zdrowotnych, przedmiot postępowania: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, pielęgniarzy/pielęgniarki systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego.
Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, pielęgniarzy/pielęgniarki systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży – wybrano następujących oferentów:

  1. Koniecko Arkadiusz,
  2. Tyszkiewicz Katarzyna,
  3. Sieredźiński Karol

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 47/2021 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży z dnia 09.11.2021 r. w składzie:

  1. Barbara Drożdż – przewodniczący
  2. Beata Małkowska – sekretarz
  3. Małgorzata Rutkowska – członek
  4. Sylwia Stachelska – członek

Łomża, dnia 26.11.2021 r.

Pełna treści ogłoszenia dostępna w załączniku .

Pouczenie:
Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.