Konkurs ofert: Lekarze “S”

OGŁOSZENIE

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 ze zm.) ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza oferentów do składania ofert

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

 1. Termin realizacji świadczeń: od dnia 01.06.2022 r. do dnia 31.05.2024 r.
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z formularzami ofertowymi można uzyskać w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19 w godzinach 7.25 – 15.00 oraz na stronie internetowej www.pogotowie.lomza.pl
 3. Miejsce i termin składania ofert: oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S” oraz podaniem informacji o nazwie i adresie oferenta należy składać w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19, w terminie do dnia 25.04.2022 r. do godziny 15.00
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2022 r. o godz. 08.00 w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.05.2022 r. do godz. 15.00 w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19, o czym Udzielający zamówienia powiadomi na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.pogotowie.lomza.pl
 6. Udzielający zamówienia zastrzega, iż Oferent jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 7. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 8. Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152, 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

załączniki *

* załącznik jest spakowany programem zip, instrukcja pakowanie i rozpakowywanie plików.

 

Sprostowanie

do ogłoszenia konkursu ofert z dnia 05 kwietnia 2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

W związku z oczywistym przeoczeniem zmienia się w Załączniku nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (projekt umowy):

 1. treść S 2 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
  „1) udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w miejscu zdarzenia i podczas transportu pacjenta zleconych przez dyspozytorów medycznych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku” .
 2. treść S 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  “3. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających podjęcie dyżuru Przyjmujący Zamówienie, w porozumieniu z Udzielającym Zamówienia, ustala zastępstwo we własnym zakresie i przekazuje obowiązki osobie, która posiada aktualną umowę w danym rodzaju świadczeń z Udzielającym Zamówienia, o czym informuje Zastępcę Dyrektora ds. lecznictwa WSPR SPZOZ w Łomży. O braku możliwości zrealizowania dyżuru Przyjmujący Zamówienie powiadamia kierownika Filii lub Zastępcę Dyrektora ds. lecznictwa co najmniej na dwa dni przed planowanym dyżurem. ”

załącznik