Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 05.04.2022

Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 05.04.2022 r.: konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, przedmiot postępowania: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”
Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S” w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży – wybrano następujących oferentów:

 1. Sienkiewicz Alicja
 2. Trzciński Radosław
 3. Ladwiniec – Ściana Barbara
 4. Jasiński Wojciech
 5. Bargowska Magdalena
 6. Janicki Dariusz

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 10/2022 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży z dnia 05.04.2022 r. w składzie:

 1. Agnieszka Malinowska – przewodniczący
 2. Beata Małkowska – sekretarz
 3. Dorota Kwiatkowska – członek
 4. Barbara Drożdż – członek
 5. Małgorzata Rutkowska – członek

Pełna treści ogłoszenia dostępna w załączniku .

Pouczenie:
Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.