Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711)

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

  1. ratowników medycznych,
  2. ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
  3. pielęgniarki/pielęgniarzy,
  4. pielęgniarki/pielęgniarzy z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
  • w zespołach transportu medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży,
  • przy świadczeniach komercyjnych i zleconych przez organy państwowe lub samorządowe, realizowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży

w okresie od 01.09.2022 r. do 31.05.2023 r. jednakże nie dłużej niż do końca okresu obowiązywania umowy z NFZ w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.
Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej.
Zakres wykonywanych świadczeń 7 dni w tygodniu 24h na dobę

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w siedzibie WSPR SPZOZ w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/19 w Sekretariacie do dnia 11.08.2022. r. do godziny 09.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2022 r. o godzinie 09.30 w siedzibie WSPR SPZOZ w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/19.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.08.2022 r. do godz. 15.00 w siedzibie WSPR SPZOZ w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19, o czym Udzielający zamówienia powiadomi na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.pogotowie.lomza.pl

Okres związania Oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152, 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.633 t.j. z dn. 14.07.2021) WSPR SPZOZ w Łomży zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, jak również przesunięcia terminów składania ofert ich otwierania i rozstrzygnięcia konkursu.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie niniejszego konkursu jest Pani Barbara Drożdż tel. 86/ 2166215 wew. 150.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.pogotowie.lomza.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami *

* Pliki są spakowane programem zip, instrukcja pakowanie i rozpakowywanie plików.