Konkurs ofert : Ratownictwo medyczne dla ratowników i pielęgniarek (sprostowanie)

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711)

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

  1. ratowników medycznych,
  2. ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
  3. pielęgniarki/pielęgniarzy,
  4. pielęgniarki/pielęgniarzy z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
  • w zespołach ratownictwa medycznego  w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży,
  • przy świadczeniach komercyjnych i zleconych przez organy państwowe lub samorządowe, realizowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży

W okresie od 01 października 2022r. do 30 listopada 2023r. Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej.

Oferty należy skradać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w siedzibie WSPR SPZOZ w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/19 w Sekretariacie do dnia 09 września 2022r. do godziny 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 września 2022r. o godzinie 09.30 w siedzibie WSPR SPZOZ w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/19.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 września 2022r. do godz. 15.00 w siedzibie WSPR SPZOZ w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19, o czym Udzielający zamówienia powiadomi na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.pogotowie.lomza.pl
Okres związania Oferentów złożonymi ofertami wynosi 45 dni od upływu terminu składania ofert. Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152, 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021.1285 z późn. zm.).
WSPR SPZOZ w Łomży zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, jak również przesunięcia terminów składania ofert ich otwierania i rozstrzygnięcia konkursu.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie niniejszego konkursu jest Pani Barbara Drożdż i Pani Aleksandra Romejko tel. 86/ 216 62 15.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.pogotowie.lomza.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Z powodu błędów w ogłoszeniu i załącznikach poniżej sprostowanie i poprawione załączniki

 

Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami *

* Pliki są spakowane programem zip, instrukcja pakowanie i rozpakowywanie plików.