Konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 i\ o samorządzie województwa (Dz. z 2022 r., poz. 547) w zw. z art. 49 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 lr. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.[1]) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r., poz. 430), uchwala się co następuje:

§   1.1. Postanawia się ogłosić konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży (strona internetowa, tablica ogłoszeń).

3. Dniem ogłoszenia konkursu, o którym mowa w ust. 1, będzie dzień publikacji ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 655, poz. 974 i poz. 1079.

 

Pełna treść ogłoszenia