27 marca 2020

Transport medyczny

Zasady organizacji przyjmowania zgłoszeń do transportu medycznego międzyszpitalnego w Łomży oraz powiatach: łomżyńskim, kolneńskim, grajewskim, wysokomazowieckim, zambrowskim.
Zgłoszenie i zlecenie transportu medycznego międzyszpitalnego.

1. Transport medyczny realizowany jest zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r., oraz zarządzenia Nr 157/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.
2. Zgłoszenia na transport medyczny przyjmowane są na bieżąco.
3. Zespół transportu medycznego przyjmuje i realizuje w pierwszej kolejności zgłoszenia z obszaru powiatów grajewskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, łomżyńskiego i wysokomazowieckiego z uwzględnieniem stopnia pilności wpływających zgłoszeń wynikających ze stanu zdrowia pacjenta.
4. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów:
a. 602-587-999,
b. 86 215 13 92.
5. Lekarz zgłaszający transport medyczny kontaktuje się telefonicznie z dyspozytorem w celu zgłoszenia potrzeby transportu podając szczegóły związane ze stanem klinicznym pacjenta, określając tym samym potrzebę pilności.
6. W przypadku braku wolnego ZTM, dyspozytor ustala przybliżoną godzinę realizacji transportu.
7. Po telefonicznym zgłoszeniu potrzeby transportu, lekarz zlecający wypełnia „Kartę Zlecenia Wyjazdu Transportu Medycznego” znajdującą sią na stronie www.pogotowie.lomza.pl w zakładce TRANSPORT MEDYCZNY.
8. Dokumentację medyczną pacjenta wraz z wypełnioną kartą zlecenia wyjazdu transportu medycznego opatrzoną pieczątką nagłówkową oddziału, pieczęcią imienną i podpisem zlecającego przekazuje zespołowi po przybyciu na miejsce rozpoczęcia transportu.

Przyjęcie zlecenia i zadysponowanie transportu medycznego.

1. Dyspozytor po telefonicznym ustaleniu transportu medycznego dysponuje wolny zespół transportowy.
2. Zlecenie transportu medycznego o wysokim stopniu pilności ze względu na stan zdrowia pacjenta, które wpływa w momencie realizacji innych zleceń przez ZTM przekazywane są innemu świadczeniodawcy z analogiczną umową (w pierwszej kolejności Falck Medycyna sp. z o.o. tel.: 22 278 82 10)
3. Wydrukowaną, podpisaną i ostemplowaną pieczątką imienną osoby zlecającej oraz pieczątką oddziału, „Kartę Zlecenia Transportu Medycznego” wraz z „Kartą Informacyjną” i „Skierowaniem do szpitala docelowego”, personel szpitala przekazuje zespołowi transportowemu.

 

Załączniki:

  1. „Karta Zlecenia Transportu Medycznego”