13 kwietnia 2017

O firmie

O Firmie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży została powołana z dniem 1 kwietnia 1993 roku Zarządzeniem Wojewody Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 1992 roku. WSPR powstała na bazie Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego oraz Działów Pomocy Doraźnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i ZOZ-ów w Grajewie, Kolnie, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży zatrudnia ok. 250 osób.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059165.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą wpisana do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego pod numerem 000000010736.

Zadania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży:

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie:

 1. zespołów ratownictwa medycznego specjalistycznych,

 2. zespołów ratownictwa medycznego podstawowych,

 3. dyspozytorni medycznej,

2. udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego POZ,

3. w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu w skali masowej albo w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych Zakład może zostać zobowiązany do wykonywania dodatkowych zadań,

4. organizowanie szkolenia dla personelu pogotowia ratunkowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi,

5. systematyczna obserwacja i analiza nieszczęśliwych wypadków i nagłych zachorowań oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych organów administracji o wykryciu czynników mogących być ich przyczyną,

6. prowadzenie i koordynowanie spraw łączności bezprzewodowej na obszarze swego działania.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży dysponuje 6 zespołami ratownictwa medycznego specjalistycznymi oraz 7 zespołami ratownictwa medycznego podstawowymi rozmieszczonymi zgodnie z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie podlaskim.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

 1. obsługi pojazdów mechanicznych i stacji kontroli pojazdów,
 2. wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,
 3. transportu sanitarnego,
 4. usług dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Obszar działania:

1. w zakresie ratownictwa medycznego: miasto Łomża, powiat łomżyński, powiat grajewski, powiat kolneński, powiat zambrowski, powiat wysokomazowiecki (bez gminy Kobylin Borzymy)

2. w zakresie transportu sanitarnego: kraj i zagranica

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży swoje działania opiera na obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności:

 • Ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

 • Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wewnętrzne dokumenty regulujące funkcjonowanie firmy są w szczególności:

 • Statut Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży

 • Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji  Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży

 • Regulamin Pracy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży

 • Szczegółowe warunki wynagradzania pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży