13 kwietnia 2017

O firmie

O Firmie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059165.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą wpisana do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego pod numerem 000000010736.

Zadania WSPR SPZOZ w Łomży:

Do zadań Zakładu należy:

1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie:

 1. zespołów ratownictwa medycznego specjalistycznych,

 2. zespołów ratownictwa medycznego podstawowych,

2) Udzielanie świadczeń w zakresie transportu medycznego,

3) Udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego POZ,

4) W przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu w skali masowej albo w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych. Zakład może zostać zobowiązany do wykonywania dodatkowych zadań,

5) Organizowanie szkoleń dla personelu pogotowia ratunkowego oraz innych podmiotów współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi,

6) Systematyczna obserwacja i analiza nieszczęśliwych wypadków i nagłych zachorowań oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych organów administracji o wykryciu czynników mogących być ich przyczyną,

7) Prowadzenie i koordynowanie spraw łączności bezprzewodowej na obszarze swego działania.

Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

  1. obsługi pojazdów mechanicznych i stacji kontroli pojazdów,
  2. wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,
  3. transportu medycznego,
  4. transportu sanitarnego,
  5. usług dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych,
  6. organizacji szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego

pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży dysponuje 6 zespołami ratownictwa medycznego specjalistycznymi oraz 7 zespołami ratownictwa medycznego podstawowymi rozmieszczonymi zgodnie z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie podlaskim.